Rozwiązanie dopasowane do huddle space’ów

Od dłuższego czasu szukaliśmy produktu, który będziemy w stanie wykorzystać w pełni efektywnie w takich miejscach, jak huddle space’y. Ze względu na specyfikę tego typu indywidualnych miejsc pracy, oczekiwania dotyczące realizacji systemu wideokonferencyjnego wiązały się przede wszystkim ze stosunkowo niewielkim nakładem kosztów wydanym przez klienta per stanowisko pracy.

Rozwiązania wideokonferencyjne, które do tej pory mieliśmy w swojej ofercie nie zawsze spełniały te wymagania. Były one bowiem systemami przewidzianymi do większych przestrzeni, a co za tym idzie – były nieodpowiednie budżetowo, bądź nie spełniały wymogów technicznych – pomieszczenia te często są bardzo małe i kąty widzenia kamer nie pozwalają na realizację połączeń w sposób komfortowy.

Nowoczesne funkcjonalności

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie produktów Huddly do naszej oferty, ponieważ są to kamery USB, które możemy podpiąć do każdego komputera. Jednocześnie cechują się one nowoczesnymi funkcjonalnościami. Kamery Huddly bardzo dobrze radzą sobie z trudnym oświetleniem, posiadają wbudowane mikrofony, ale ich najważniejszą zaletą jest bardzo szeroki kąt widzenia – 150°, który zapewnia nam doskonałą widoczność w każdym pomieszczeniu, nawet najmniejszym. Dzięki danej funkcjonalności, unikamy efektu, który występuje, gdy realizujemy wideokonferencję z udziałem kilku osób za pośrednictwem kamery wbudowanej w laptopie, gdzie wszystkie osoby muszą znajdować się bardzo blisko siebie, żeby być widocznymi dla rozmówcy.

Dodatkowo, Huddly wprowadza w  tym momencie kamerę Huddly IQ, która posiada funkcjonalność kadrowania, spotykaną najczęściej w dużych systemach wideokonferencyjnych – do tej pory niedostępną dla małych przestrzeni. Dzięki danej funkcjonalności po wejściu na salę kamera wykrywa wszystkich uczestników i dobiera najlepszy widok – tak, żeby byli oni skadrowani na środku i dobrze widoczni. Dzięki temu, customer experience takiego połączenia jest znacznie lepsze, niż w przypadku kamery, która widzi przykładowo trzy osoby i cztery puste krzesła.

Dyskrecja i design

Sale konferencyjne coraz częściej są projektowane i wyposażane według wytycznych architektów wnętrz. Dlatego też decydując się na Huddly, wzięliśmy pod uwagę fakt, że jest to kamera o świetnym designie, niewielka i dyskretna – to wszystko ze względu na skandynawski design (kamerka Huddly została zaprojektowana w Norwegii oraz jest tam produkowana). Dzięki niej w sali konferencyjnej nie ma tego nieładu, który często występuje w związku z postawieniem dużego urządzenia do zbierania obrazu. Ważną zaletą tej kamery jest także to, że może być ona traktowana jako element indywidualnego wyposażenia miejsca pracy dla osób, które dużo podróżują, ale też między innymi uczestniczą w spotkaniach realizowanych w oparciu o Skype 4 Business, czy jakąkolwiek inną platformą wideokonferencyjną. Taką kamerę można wrzucić w plecak, torbę czy też walizkę, zabrać ze sobą do hotelu i cieszyć się jakością endpointa personalnego w dowolnym miejscu. Kamery Huddly możemy też stosować dla pracowników, którzy pracują w domu i często to właśnie tam realizują połączenia wideokonferencyjne.

Biorąc pod uwagę liczne zalety, które posiadają kamery Huddly, postanowiliśmy wprowadzić je do naszej oferty i z pewnością będziemy je wykorzystywać w naszych przyszłych wdrożeniach.
VisionCube jest obecnie jedynym Złotym Partnerem Huddly w Polsce.

Autor tekstu: Andrzej Rzepecki, Zygmunt Łodziński

Redakcja, korekta tekstu: Natalia Racławska

[english below]

Huddly – small camera, enormous possibilities

The solution crafted for huddle spaces

For a long time we have been looking for a product which we could use efficiently in small rooms like huddle spaces. Main expectation, regarding the videoconferencing solution in such places, was to achieve great quality and angle of view with the lowest input cost possible.

The videoconferencing solutions that we have had in our offer so far, didn’t always meet these requirements. Systems were designed for larger spaces, and therefore they were financially inadequate or just too complex for small rooms.

Modern functionalities

We have decided to introduce Huddly products to our offer because they are USB cameras which can be connected to any computer with USB 3.0 input. Furthermore, they are characterized by modern functionalities. Huddly cameras are very good at dealing with difficult lighting conditions and have a very wide angle of view – 150°, that provides us with excellent visibility in every space – even the smallest. Thanks to this functionality, we avoid the effect that occurs when we hold videoconference with several participants using camera that is built into the laptop. In that case all participants must be very close to each other in order to be visible to the interlocutor.

In addition, Huddly is now introducing the Huddly IQ camera, which has the framing functionality most commonly found in large videoconferencing systems – so far unavailable for small spaces. Thanks to this functionality, when somebody is entering the room, camera detects all participants and selects the best view. Customer experience of this connection is much better than in case when camera sees for example only three people and four empty chairs. What’s more, Huddly IQ camera provides us with built-in microphone, and that makes it one of the smallest and most complex solution of it’s kind.

Discretion and design

Videoconferencing rooms are being increasingly designed and equipped according to the guidelines of interior designers. Therefore, when we decided about choosing Huddly we took into consideration the fact that it’s small and discreet camera with solid Scandinavian design (camera Huddly was designed in Norway and it’s produced there). Huddly doesn’t take up a lot of space so we don’t have a problem with disarray in a conference room. This camera can also be treated as an element of individual workplace equipment for people who travel a lot, use Skype 4 Business or another videoconferencing platform. You can put such a camera in a backpack, bag or suitcase, take it with you to the hotel and enjoy the quality of a personal endpoint in any place. Huddly cameras can be useful for employees who work from home and often hold videoconferences there.

Considering all the advantages of Huddly cameras, we decided to introduce them to our offer and we will certainly use them in our future implementations.
VisionCube is currently the only Golden Partner of Huddly in Poland.

The authors of the text: Andrzej Rzepecki, Zygmunt Łodziński

Editorial: Natalia Racławska, Łukasz Korpak

Tagi:

Andrzej Rzepecki

technologiczna encyklopedia, na wiele problemów ma remedia

Zawsze dobrze wie, co w trawie najnowszych technologii piszczy.

a.rzepecki@visioncube.pl