Dla akcjonariuszy

VisionCube S.A.

VisionCube S.A. z siedzibą w
ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22,
30-320 Kraków, PL, EU

Tel.: (+48) 123 906 400
info@visioncube.pl

NIP: PL6793089422
REGON: 122780360
KRS: 0000681341
Spółka wpisana do rejestru KRS –  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS. 


Akcjonariat

Kapitał zakładowy: 
2 202 000,00 zł
wniesiony w całości

Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@visioncube.pl
  • Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce – TBA

Rejestr akcjonariuszy

Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał

Pliki do pobrania